Privacyreglement GRM

Door middel van dit reglement wil GRM duidelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die wij verzamelen.

GRM wordt ingeschakeld voor het onderzoeken, inventariseren en regelen van schade aan personen (letsel- en overlijdensschaden). De opdrachtgevers zijn onder andere aansprakelijk gestelde personen, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

  1. slachtoffers van ongevallen/incidenten;
  2. veroorzakers van ongevallen/incidenten;
  3. getuigen van ongevallen/incidenten;
  4. niet-direct betrokkenen zoals nabestaanden, familie en bekenden;
  5. contactpersonen van derden, met wie GRM samenwerkt.

Voor onze taakuitvoering verzamelen wij feiten en gegevens over de toedracht en over de bij het ongeval/incident betrokken personen. Dit betreffen onder andere persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum e.d.), alsmede gegevens over opleiding, beroep, inkomen, medische gegevens, etc. De gegevens worden verwerkt en beheerd in dossiers en in ons geautomatiseerd systeem, waartoe alleen medewerkers van GRM toegang hebben.

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en dergelijke.

De verwerking van persoonsgegevens is in Nederland geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

GRM is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. De verwerking en het beheer van de persoonsgegevens vinden plaats in overeenstemming met de wetgeving en is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens te Den Haag. Zie hiervoor ook de website van de Autoriteit persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De gegevens worden alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, aan onze medewerkers en onze (medisch) adviseurs voor zover deze betrokken zijn bij de taakuitoefening van GRM, te weten het beoordelen en afhandelen van toedrachtonderzoeken en schadeafhandeling.

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit reglement heeft geen betrekking op websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink.

Je hebt het recht op te vragen welke gegevens over jezelf door ons worden verwerkt. Wij zullen je dan binnen 4 weken een overzicht van de gegevens aanleveren. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, heb je het recht om ons te verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Voor navraag kun je je wenden tot: de directie van GRM, Postbus 247 te 4700 AE Roosendaal, telefoon 0165-592919 of door te mailen naar info@grm.nl. Wil je bij uw navraag een kopie insluiten van jouw geldige legitimatiebewijs?

Wij maken gebruik van cookies

Meer informatieAccepteren